Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „LectorPro“ (juridinio asmens kodas – 305670865, buveinės adresas – Raudondvario pl. 231, LT-47166, Kaunas., el. pašto adresas – [email protected]) (toliau – Mokosi.lt) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine www.mokosi.lt (toliau – Svetainė).

1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.

1.4. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir Mokosi.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje, bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.6. Naudodamiesi Mokosi.lt ir Mokosi.lt sistemoje užsisakę mokamas ar nemokamas paslaugas, Jūs privalote susipažinti su kito portalo taisyklėmis ir jų laikytis, naudodamiesi tuo portalu. 

Bendrosios sąlygos

2.1. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir Mokosi.lt bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis: Mokosi.lt – adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, Klientui – adresais, nurodytais įvedant reikalingą informaciją ir/ ar registracijos paskyroje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

2.2. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Mokosi.lt arba Mokosi.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.3. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas, dekompiliavimas, šifravimas, perprogramavimas, perkėlimas, nukreipimas ir/ ar kitoks naudojimas be raštiško Mokosi.lt leidimo ir/ ar nesilaikant Taisyklių yra intelektinės nuosavybės ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Kliento teisės ir pareigos

3.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1. pateikti teisingą savo el. pašto adresą bei kontaktinį telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, jei ji yra reikalinga naudojimuisi Svetaine ir/ ar Paslaugomis;

3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui, taip pat neatlikti veiksmų, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams;

3.1.3. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t. t.;

3.1.6.  nekopijuoti Svetainės turinio (nebent tai leidžia Taisyklės ir/ ar Svetainėje siūlomos paslaugos/ produktai), nepašalinti autorių ar prekinių ženklų iš bet kokių Svetainės turinio kopijų, Svetainės turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti Svetainės turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš Svetainės parsisiųstame dokumente;

3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga, Klientas patvirtina, kad jis/ji:

3.2.1. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz., gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);

3.2.2. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Kliento ir Mokosi.lt sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

3.2.3. supranta ir sutinka, kad Mokosi.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis.

Mokosi.lt teisės ir pareigos

4.1. Mokosi.lt turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Svetainę, pakeitimu, Kliento Skelbimo panaikinimu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:

4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, taip pat taikomuose teisės aktuose;

4.1.2. pateikė neteisingą, ne visą ir/ar klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis Svetaine ir/ ar Paslaugomis;

4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Mokosi.lt nuomone, netinkamai elgiasi;

4.1.4. Mokosi.lt nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ ar Svetainės atnaujinimo darbai;

4.1.5. to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

4.1.6. Mokosi.lt įtaria, kad Klientas, naudodamasis paslaugomis, sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;

4.1.7. Klientas, naudodamasis Paslaugomis, Svetaine, daro žalą Mokosi.lt, įskaitant, bet neapsiribojant, Mokosi.lt geram vardui ir/ ar reputacijai arba tai yra reikalinga, siekiant apginti Mokosi.lt ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

4.1.8. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

4.2. Mokosi.lt turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje. Naudodama teisėtas priemones, Mokosi.lt turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;

4.3. Mokosi.lt turi teisę Klientui siųsti komercinius, informacinius ir kitokio pobūdžio pasiūlymus apie Mokosi.lt Svetainę. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus, informuodamas apie tai Mokosi.lt. Tokie pasiūlymai siunčiami laikantis asmens duomenų apsaugos sąlygų, nustatytų Taisyklėse ir teisės aktuose.

4.4. Mokosi.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

Asmens duomenys

5.1. Registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar Mokosi.lt kitais būdais surinktus asmens duomenis Mokosi.lt tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Kliento asmens duomenis Mokosi.lt tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse, taip pat Mokosi.lt privatumo politikos nustatyta tvarka.

5.2. Mokosi.lt užtikrina Klientų, kaip duomenų subjektų, teises pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Klientų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Mokosi.lt privatumo politikoje.

Informacijos apsaugos priemonės

6.1.  Mokosi.lt Kliento asmens duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. 

Atsakomybės ribojimas 

 7.1. Mokosi.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančios informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis. 

7.2. Jūsų naršyklėje gali būti naudojami reklamos tinklų slapukai siekiant rodyti tikslingą reklamą. Jūs galite atsisakyti, kad Jums būtų rodoma Jūsų pomėgius atitinkanti reklama, apsilankydami šioje Svetainėje. 

Taisyklių keitimas 

8.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulinama ir vystoma, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, Mokosi.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

8.2. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje. 

8.3. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalioja Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka. 

Baigiamosios nuostatos

 9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 9.2. Visi tarp Mokosi.lt ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose. 

9.3. Ginčai, kilę tarp Mokosi.lt ir Klientų, sprendžiami MB „LectorPro“ buveinės vietos teisme.  

9.5. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis, ir galios visą santykių tarp Kliento ir Mokosi.lt laiką.

Pirkimo taisyklės

10.1 Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

Mokymo paslaugų teikimo sutartis
© 2024 UAB "Lectorpro". Visos teisės saugomos LR įstatymų.