MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

UAB “Lectorpro”, į/k 305670865, adresas Raudondvario pl. 231, LT-47166, Kaunas., atstovaujama direktorės Jurgitos Jaruševičienės (toliau – vadinama Paslaugos teikėju)

Ir

Asmuo arba tėvas/globėjas (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko (toliau – Mokinys) interesus, sudarė šią mokymo paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja surasti kompetentingą specialistą (toliau – Mokytoją), kuris Mokiniui suteiktų papildomų žinių ir/ar padėtų pašalinti žinių spragas, o Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Mokinys mokysis, klausys Mokytojo nurodymų bei sumokėti už mokymą šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

2. UŽSIĖMIMO UŽSAKYMAS

2.1. Klientas užsako užsiėmimą (toliau – Užsiėmimas) tinklalapyje https://mokosi.lt/ (toliau – Sistema) susikūręs asmeninę elektroninę paskyrą, užsakymo formoje pasirinkęs Mokytoją, užsiėmimo laiką, bei nurodęs savo ir Mokinio, kuris lankys užsiėmimus asmens duomenis.

2.2. Užsiėmimas laikomas užsakytu, kuomet Klientas užsakymo formoje pažymi mygtuką „Sutinku su Sutartimi“ ir sumoka nustatyto dydžio mokestį už Užsiėmimą. Atlikus Užsiėmimo užsakymą, Klientui elektroniniu paštu išsiunčiamas patvirtinimas dėl atlikto užsakymo ir pateikiami pagrindiniai užsakymo duomenys.

3. KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Paslaugų teikimo mokestis yra nustatomas pagal konkrečiai pasirinktą Mokytoją Sistemoje. Į paslaugos mokestį įskaičiuota: Mokytojo darbas ir mokomoji medžiaga.

3.2. Mokestis už suteiktas paslaugas apmokamas iš anksto užsakant Užsiėmimą.

3.3. Jei Klientas praneša Paslaugos teikėjui, jog Mokinys negalės dalyvauti Užsiėmime likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki Užsiėmimo pradžios, sumokėtas mokestis už suteiktas paslaugas nėra grąžinamas, tačiau Klientas turi galimybę sumokėtą mokestį panaudoti kitam Užsiėmimui susisiekęs elektroniniu paštu [email protected] bei pasirinkęs jam tinkamą Užsiėmimo laiką.

3.4. Jei Klientas pranešą Paslaugos teikėjui, jog Mokinys negalės dalyvauti Užsiėmime likus mažiau nei 24 valandoms iki Užsiėmimo pradžios, Klientui mokestis už paslaugas nėra grąžinamas.

3.5. Už Mokinio praleistus užsiėmimus ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės, mokestis nekompensuojamas.

3.6. Jei dėl nenumatytų sąlygų pasikeičia Mokytojo planai, likus ne mažiau nei 24 valandoms iki Užsiėmimo pradžios, Paslaugos teikėjas grąžina sumokėtą mokestį Klientui ir padeda surasti naują Mokytoją Užsiėmimui Kliento pasirinktu laiku.

3.7. Jei dėl nenumatytų sąlygų pasikeičia Mokytojo planai, likus mažiau nei 2 valandoms iki Užsiėmimo pradžios, Paslaugos teikėjas grąžina pinigus Klientui sumokėtus už Užsiėmimą.

4. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

4.1.1. užtikrinti kompetentingo specialisto, kuris Mokiniui suteiktų papildomų žinių ir/ar padėtų pašalinti žinių spragas, suradimą;

4.1.2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, asmens duomenis saugoti ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai;

4.1.3. esant poreikiui mokymus organizuoti grupėse;

4.1.4. užtikrinti, kad Mokytojas vykdant Užsiėmimą grupėse, pateiktų bendrą metodinę medžiagą visiems dalyvaujantiems;

4.1.5. užtikrinti sklandų mokymąsi nuotolinėmis ryšių priemonėmis;

4.1.6. suteikti galimybę Mokiniui naudotis mokymuisi skirta virtualia aplinką;

4.1.7. užtikrinti, jog Užsiėmimo trukmė būtų ne trumpesnė nei 60 minučių, iš kurių 55 minutės būtų skirtos Mokytojo kontaktiniam darbui su Mokiniu, o likusios 5 minutės būtų skirtos Mokytojo laikui pateikti refleksiją apie Mokinį, kuri būtų išsiųsta po Užsiėmimo trumpąja žinute ar el. paštu Klientui.

4.2. Paslaugų teikėjo teisės:

4.2.1. atsisakyti suteiki mokymo paslaugą Mokiniui, jeigu Klientas laiku nesumoka už mokslą arba Mokinys neatlieka savo pareigų pagal Mokytojo pateiktus nurodymus;

4.2.2. prieš prasidedant naujiems mokslo metams peržiūrėti ir pakeisti teikiamų paslaugų įkainius.

4.2.3. atsisakyti teikti savo paslaugas Mokiniui, nesilaikančiam Paslaugos teikėjo vidaus taisyklių ir Mokytojo nurodymų.

5. KLIENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Klientas įsipareigoja:

5.1.1. laiku sumokėti už suteiktas paslaugas;

5.1.2. užtikrinti, kad Mokinys savarankiškai ir laiku atliks paskirtus namų darbus;

5.1.3. užtikrinti, kad Mokiniui neatvykus į Užsiėmimą ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Mokinys dirbs savarankiškai ir atsiskaitys su Mokytoju už praleistą Užsiėmimą;

5.1.4. iš anksto informuoti Mokytoją apie Mokinio negalėjimą dalyvauti Užsiėmime.;

5.1.5. iš anksto įspėti Paslaugų teikėją, jei Vaikas turi kokių nors specialių poreikių ar sveikatos sutrikimų, kurie gali pasireikšti Užsiėmimo metu;

5.1.6. bendradarbiauti su Paslaugos teikėju ir Mokytoju, sprendžiant Sutartyje numatytų paslaugų klausimus;

5.1.7. užtikrinti Mokinio reguliarų užsiėmimų lankymą;

5.1.8. užtikrinti, kad Mokinys būtų aprūpintas individualiu inventoriumi;

5.1.9. atlyginti Mokinio padarytą žalą Paslaugos teikėjui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

5.1.10. užtikrinti savalaikį elektroniniu paštu gaunamų laiškų skaitymą.

5.2. Kliento teisės:

5.2.1. reikalauti, kad Mokinys būtų ugdomas saugioje ir sveikoje aplinkoje;

5.2.2. būti informuotam apie mokinio pasiekimus ir elgesį Užsiėmimų metu;

5.2.3. po kiekvieno Užsiėmimo trumpaja žinute arba el. paštu (iki 160 simbolių) gauti Mokytojo refleksiją apie Mokinį.

6. PASLAUGOS TEIKĖJO SUKURTOS MOKYMOSI PROGRAMOS APSAUGA

6.1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal šią Sutartį Mokinys bus mokomas pagal individualiai jam pritaikytą mokymosi programą, visa Paslaugų teikėjo ir/ar Mokytojo paruošta ir perduota mokymosi medžiaga Mokiniui yra laikoma Paslaugos teikėjo nuosavybe.

6.2. Mokiniu perduota mokymosi medžiagą yra skirta išimtinai Mokiniui ir ją draudžiama kopijuoti, platinti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims, nesantiems šio Susitarimo šalimis.

6.3. Klientas ir ar mokinys, pažeidęs šios Sutarties 5 skyriaus sąlygas, atlygina Paslaugos teikėjui tiesioginius nuostolius ir materialinę žalą LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Kliento pateiktų asmens duomenų valdytojas – MB “Lectorpro”, į/k 305670865, adresas  Medeinos g. 19, Akademija, Kauno raj.

7.2. Kliento pateikti Mokinio asmens duomenys yra tvarkomi šios Sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais.

7.3. Kliento pateiktų Mokinio duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartį.

7.4. Kliento pateikti Mokinio asmens duomenys suprantami kaip duomenys apie vardą, pavardę, gimimo datą, gyv. vietos adresą, sveikatos būklę, be kita ko, vaizdo duomenys, atvaizdas, kurį Mokinio tėvai sutinka suteikti Paslaugos teikėjui dėl vidinės tvarkos taisyklių bei visa ką Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas) laiko asmens duomenimis.

7.5. Mokinio duomenų pateikimas Paslaugų teikėjui yra Sutartyje numatytas reikalavimas. Klientas privalo pateikti ugdytinių duomenis Paslaugų teikėjui tam, kad būtų sudaryta Sutartis ir būtų galima ją vykdyti.

7.6. Kliento pateikti Mokinio asmens duomenys saugomi Sutarties galiojimo metu ir 1 metus po Mokinio baigimo mokytis, išskyrus  popierine forma sudarytas sutartis ir lydinčius dokumentus, kurių bendrasis saugojimo terminas – 10 metų.

7.7. Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, jog yra informuotas ir sutinka, kad:

7.7.1. Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Mokinio asmens duomenis tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;

7.7.2. asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

7.7.3. turi teisę būti informuotas apie Mokinio asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Mokinio asmens duomenų tvarkymo veiksmus, remiantis asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

7.8. Paslaugų teikėjas informuoja, jog Asmens duomenys gali būti teikiami žemiau nurodytiems subjektams dėl buhalterinės apskaitos, archyvavimo ar tinkamo sutarties įvykdymo tikslų: (i) Registruoti duomenis Emokinių registre; (ii) LR Švietimo ministerijai;

7.9. Aukščiau aprašyti duomenys yra teikiami sutarčių pagrindu.

8. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja neterminuotai.

8.2. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu šalių susitarimu.

8.3. Sutartis gali būti nutraukta Paslaugos teikėjo iniciatyva, jeigu Klientas arba Mokinys pažeidžia savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

8.4. Klientas turi teisę nutraukti Paslaugų teikimo sutartį be priežasties, įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki Sutarties nutraukimo dienos. Sutarties nutraukimas Kliento iniciatyva neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už jam suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo.

8.5. Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo laikinai apriboti paslaugų teikimą arba atskirą jų dalį Klientą apie tai informuodamas raštu, jeigu:

8.5.1. Klientas ilgiau nei 30 dienų neatsiskaito su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;

8.5.2. dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.);

8.5.3. Klientas nesilaiko kitų šios Sutarties nuostatų.

8.6. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už suteiktas paslaugas iki Sutarties nutraukimo dienos.

9. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

9.1. Tuo atveju, jei Klientas vengia laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas šioje sutartyje numatytais terminais, Paslaugos teikėjas turi teisę skaičiuoti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną.

9.2. Tuo atveju, jei Klientas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų vengia laiku atsiskaityti už suteiktas Paslaugas pagal šią Sutartį, Paslaugos teikėjas, siekiant išieškoti skolą, turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo paslaugas teikiančias įstaigas, tokiu atveju perleidžiant reikalavimo teisę trečiajam asmeniui, kuris perims Paslaugos teikėjo įsiskolinimo išieškojimo administravimą. Papildomos Paslaugos teikėjo išlaidos, susijusios su įsiskolinimų išieškojimu, yra dengiamos Kliento sąskaita.

9.3. Jei sutartis sudaroma rašytine forma, ji pasirašoma dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai sutarties šaliai), turinčiais vienodą juridinę galią. Jei sutartis sudaroma elektronine forma, galioja elektroniniais parašais pasirašyta sutartis.

9.4. Paslaugos teikėjas neatsako už Mokinio elgesį ir saugumą prieš užsiėmimą ir po jo, net jei mokinys yra likęs Paslaugos teikėjo patalpose.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais pirmą dieną po išsiuntimo tuo atveju, jeigu buvo išsiųsti paštu arba elektroniniu paštu, arba įteikti pasirašytinai.

10.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama mažiausiai prieš 3 kalendorines dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

10.3. Klientas turi teisę, gavęs Paslaugų teikėjo rašytinį sutikimą, perleisti visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį kitam asmeniui.

10.4. Sutartis keičiama rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, taip pat Paslaugų teikėjo vienašališkai, apie tai informavus Klientą Sutartyje nurodytais terminais.

10.5. Ši Sutartis yra sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba. Po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai.

10.6. Visi iš šios Sutarties kylantys ar su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus jų išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, teismingumą nustatant pagal Paslaugos teikėjo buveinės vietą.

Mokymo paslaugų teikimo sutartis
© 2024 UAB "Lectorpro". Visos teisės saugomos LR įstatymų.