PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS, NR. {{agreement_id}}

{{agreement_date}}

UAB “Lectorpro”, į/k 305670865, adresas Raudondvario pl. 231, LT-47166, Kaunas., atstovaujama direktorės Jurgitos Jaruševičienės (toliau – vadinama Užsakovu)

Ir

Mokytojas {{first_name}} {{last_name}}, veikiantis pagal verslo liudijimą arba individualią veiklą, veiklos nr. {{company_id}} (toliau vadinama Vykdytoju).

Abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vykdytojas įsipareigoja suteikti kvalifikuotas mokomo dalyko mokymo paslaugas Užsakovo nurodytiems klientams pagal iš anksto su Užsakovu suderintą grafiką, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui už suteiktas paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

2. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Užsakovas Vykdytojui už tinkamai suteiktas paslaugas moka mėnesinį mokestį bei papildomai moka PVM, jeigu toks būtų taikomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (toliau – Paslaugų kaina).

2.2. Paslaugų kaina sumokama kiekvieno mėnesio 1 ir 16 dienomis (galimas iki 5 dienų vėlavimas) bankiniu pavedimu į Vykdytojo nurodytą banko sąskaitą.

2.3. Užsakovo prašymu, Vykdytojas įsipareigoja atlikti kitus reikalingus darbus ir suteikti papildomas paslaugas, atskirai raštu suderinus tokių darbų ir paslaugų kainą.

2.4. Atšaukus užsakymą be pateisinamos priežasties taikomas 3 eurų atšaukimo mokestis.

2.5. Nuo 2023-09-01, turint bent vieną pamoką per mėnesį, vykdytojui taikomas 5 eurų mėnesinis nario mokestis.

3. VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Vykdytojas įsipareigoja:

3.1.1. kuriant savo profilį nuotoliniu būdu tinklalapyje https://mokosi.lt/, pateikti teisingus duomenis apie save;

3.1.2. mokytojas – privalo pateikti Užsakovui studijų baigimo diplomą;

3.1.3. studentas – privalo pateikti Užsakovui studijų pažymą;

3.1.4. pagal iš anksto suderintą laiką vykdyti mokymus Užsakovo klientams pagal individualią mokomo dalyko mokymosi programą. Vieno užsiėmimo trukmė – 1 įprastinė valanda, iš kurių 55 minutės skirtos nuotoliniam bendravimui su mokiniu ir 5 minutės refleksijos paruošimui bei pateikimui mokinio tėvams ar globėjams;

3.1.5. nevėluoti į užsiėmimus;

3.1.6. negalėjus dalyvauti užsiėmime ir pranešus apie tai likus mažiau nei 24 valandoms iki užsiėmimo pradžios padengti Užsakovui susidariusius nuostolius;

3.1.7. mokyti kokybiškai, taikyti naujausią mokymo metodiką;

3.1.8. parengti Užsakovo klientams pritaikytą individualią mokymosi programą. Atsakyti už parengtos mokymosi programos kokybę;

3.1.9. po Paslaugų suteikimo nedelsiant perleisti nuosavybės teisę Užsakovui į Paslaugų teikimo rezultatą, jeigu toks būtų sukurtas;

3.1.10. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

3.1.11. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautų Užsakovo kliento asmens duomenų apsaugą;

3.1.12. Sutarties galiojimo metu nesiūlyti Užsakovo klientams tiesioginio paslaugų teikimo. Nustačius šio Sutarties punkto pažeidimą, Vykdytojas įsipareigoja sumokėti 5000 Eur baudą.

3.1.13. Sutarties galiojimo metu ir metai po šios sutarties pasibaigimo nesiūlyti tiesioginio paslaugų teikimo Užsakovo klientams. Nustačius šio Sutarties punkto pažeidimą Vykdytojas įsipareigoja sumokėti 5000 Eur baudą;

3.1.14. Sutarties galiojimo metu ir jai pasibaigus nepretenduoti į prekių (paslaugų) ženklus, pavadinimą, autorių teises, literatūrą, idėjas, koncepciją, know-how arba technologiją, susijusias su Paslaugomis;

3.1.15. nenaudoti Užsakovo paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

3.1.16. nesidalinti savo asmeniniais kontaktais.

3.2. Vykdytojas turi teisę:

3.2.1. laisvai pasirinkti Sutarties įvykdymo būdus ir priemones;

3.2.2. atsisakyti teikti Paslaugas, jeigu pagal Sutartį yra vėluojama atsiskaityti ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų;

3.2.3. teikti pasiūlymus Užsakovui dėl paslaugų kokybės bei apimties gerinimo.

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Užsakovas įsipareigoja Vykdytojui sudaryti visas sąlygas, būtinas paslaugoms teikti, kad būtų įgyvendinta ši Sutartis.

4.2. Užsakovas įsipareigoja Vykdytojui suteikti visą informaciją, susijusią su Paslaugų teikimu, kad Vykdytojas galėtų tinkamai suteikti paslaugas ir vykdyti šią Sutartį.

4.3. Užsakovas įsipareigoja mokėti Paslaugų kainą už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal šios Sutarties sąlygas.

4.4. Vykdytojui negalėjus dalyvauti užsiėmime ir pranešus apie tai likus mažiau nei 24 valandoms iki užsiėmimo pradžios išskaičiuoti iš Vykdytojui mokamo mėnesinio mokesčio kompensuotą užsiėmimą.

4.5. Mokyti kokybiškai, taikyti naujausią mokymo metodiką.

4.6. Užsakovas turi ir kitas teises bei pareigas, nustatytas šioje sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja neterminuotai.

5.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.

5.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad Vykdytojas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui kainos dalį, proporcingą atliktiems darbams, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Vykdytojas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento. Apie tokį Sutarties nutraukimą Vykdytojas turi raštu įspėti Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) dienų.

5.4. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį raštu įspėjęs Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) dienų. Tokiu atveju Vykdytojas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

6.2. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo.

6.3. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.

6.4. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.

6.5. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei.

6.6. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

6.7. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės adresą.

6.8. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

Tutoring service contract
© 2024 UAB "Lectorpro". Visos teisės saugomos LR įstatymų.